kozonga (retour) 

MIBÉKO (REGLEMENT)
PO NA MASOLÓ


1. Po na kosepelisa bino, bandeko batángi ya Magazine Suka Epoque, tofungoli esika oyo, Rubrike ya Masoló.

2. Ezali esika epesami na moto nyonso oyo azali na mwa lisoló ya kobeta po na batangi to ba lecteurs ya Magazine na bino na version ya Internet (online).

3. Masoló nyonso oyo ezali kotíndama awa, ezali na lifuti (prime, paiement) te.
Elingi koloba: Suka Epoque akobimisa masoló yango awa, kasi akopésela yango mbóngo te. Po ezali esika po na ba oyo bazali pe na likabo (don) ya kokoma, kasi bazwi nanu makoki (moyen) ya ko bimisa makomi na bango te, po batu bakoka kotánga. Esika oyo efungwami pe po na mutu nyonso oyo amekaka kodessiner ata moke moke.
Soki botindeli biso dessin, tokoki pe kobimisa yango awa.

4. Lisoló nyonso ekobimisama awa, ekozala na kombo ya moto oyo atindaki lisoló yango.
Tokoki pe kobimisa lisoló yango na kombo ya mibalé (surnom) soki mokomi (auteur) asengi ke ezala bongo.

5. Masolo oyo ekotindama awa, ezali na responsabilité ya moto oyo akomi yango.
Na yango tosengi na bino, soki bokotindela biso masoló, boyeba ko respecter vie privée ya bandeko mosusu, pe bobosana te ke tina monene ya Magazine na biso ezali se ya kosepelisa bino pe kopesa mwa toli na ndenge ya malamu.

6. Ba dessins to pe makomi, (masoló) oyo bokotindela biso, ekoleka na rédaction na biso, pe kuna nde bakodécider soki lisoló ekobimisama to te.
Na yango tosengi na bino, bozala na comprehension soki masoló misusu ebimisami te.

7. Na sima ya mwa tango, tokozala kosala mwa sondage, po na koyeba lisoló nini esepelisi bato mingi. Mpe na sima, Mokomi (Auteur) ya lisoló yango akozwa mwa cadeau (mbanu).

8. Moto nyonso oyo atindi to akotinda soki lisoló to ba dessins, elingi koloba ke asi atángi,
a comprendre, pe andimi mibéko oyo.